# تا 1399/6/1 از 1399/6/2
سایت A هر متر مربع
7.000.000 ریال
هر متر مربع
8.000.000 ریال
سایت B هر متر مربع
5.900.000 ریال
هر متر مربع
6.900.000 ریال
به تمام هزینه ها 9% مالیات بر ارزش افزوده تعلق می گیرد
فرم ثبت نام در نمایشگاه
  فیلد اجباری
  فیلد اجباری
  فیلد اجباری
  فیلد اجباری
  فیلد اجباری
  فیلد اجباری
  فیلد اجباری
  فیلد اجباری
  فیلد اجباری
  فیلد اجباری
  فیلد اجباری
  فیلد اجباری
  اجباری
  فیلد اجباری
  فیلد اجباری
  فیلد اجباری
  فیلد اجباری
  فیلد اجباری
  فیلد اجباری
  لطفاً شماره غرفه را وارد نمایید

  مشاهده غرفه ها

  لطفاً متراژ غرفه را وارد نمایید
  لطفاً نوع غرفه را انتخال نمایید
  فیش واریزی فیلد اجباری
  گزینه را انتخاب کنید


چاپ   ایمیل