هزینه ثبت نام
# تا تاریخ 99/06/18 از تاریخ 99/06/19
آنلاین 1.900.000 ریال 3.500.000 ریال
حضوری 5.800.000 ریال 7.800.000 ریال
فرم ثبت نام همایش اقتصاد دیجیتال و اشتغال
  فیلد اجباری
  فیلد اجباری
  فیلد اجباری
  فیلد اجباری
  فیلد اجباری
  فیلد اجباری
  فیلد اجباری
  فیلد اجباری
  فیلد اجباری
  فیلد اجباری
  فیلد اجباری
  فیلد اجباری
  اجباری
  فیلد اجباری
  فیلد اجباری
  فیلد اجباری
  فیلد اجباری
  فیلد اجباری
  فیلد اجباری
  لطفاً نوع ثبت نام را انتخاب کنید
  فیش واریزی فیلد اجباری
  عکس پرسنلی لطفاً عکس پرسنلی خود را ارسال کنید (حداکثر حجم عکس 200kb)
  گزینه را انتخاب کنید