محورهای همایش

بازدید: 738

توسعه پایدار بازار سرمایه

روندهای صعودی و نزولی همواره دغدغه فعالان سرمایه گذاری بوده است، آیا شتابگیری یک دفعه بازار سرمایه ایران می تواند متضمن توسعه پایدار آن باشد؟ آیا توسعه پایدار بازار سرمایه ایران متضمن توسعه پایدار تامین مالی برای بخش های مختلف کشور است هم دولت و هم بخش خصوصی از توسعه پایدار این ابزار منتفع می شوند، در همایش بازار سرمایه ایران با حضورفعالان بازار سرمایه،  اقتصاددانان ایرانی و بین المللی به بررسی روشهایی خواهیم پرداخت که توسعه پایدار را برای بازار سرمایه ایران ترسیم نماید.

ابزارهای مدرن تامین مالی در بازار سرمایه

بازار سرمایه ایران این روزها از ابزار های متنوعی برای تامین مالی بخش های خصوصی و عمومی برخوردار است ، حجم تامین مالی پروژه های عمرانی در قیاس با یک دهه قبل از طریق بازار سرمایه قابل مقایسه نیست و تمام این ابزارها کمک شایانی به تامین مالی و پیشبرد اهداف توسعه ای کشور نموده است. اما نسبت ابزارهای نوین مالی در ایران با جهان قابل مقایسه نیز و فضای بسیاری برای نواوری و استفاده از ابزارهای مدرن وجود دارد.

سیستم رتبه بندی اعتباری و اهمیت آن در توسعه بازار سرمایه ایران

سیستم های رتبه بندی رکن شفافیت در بازار های سرمایه هستند ، بدون این رکن توسعه هیچ بازاری در جهان بدن حد میسر نبود، بازار سرمایه ایران مجوزهایی را برای شرکت های رتبه بندی صادر کرده است که با اقدامات اجرایی باید بتوان از این مفر مهم برای توسعه بازارهای مالی کشور استفاده کرد.

بخش خصوصی و بازار سرمایه ایران

بخش خصوصی ایران از دیر باز در بازار سرمایه کشور حضور داشته است و از اهمیت آن آگاه است ، اما جذب بخش خصوصی به بازار سرمایه اهمیت های دیگری نیز دارد، با ورود نقدینگی بسیار زیاد به این بازار فضای تامین مالی از طریق عرضه های اولیه بسیار می تواند در تامین مالی بخش خصوصی موثر و در پایایی و توسعه پایدار این بازار تاثیر گذار باشد. در همایش بازار سرمایه ایران در تبادل نظرات بزرگان بخش خصوصی و فعالان بازار سرمایه امیدورایم به نقشه راه پررنگ کردن بخش خصوصی در بازار سرمایه ایران برسیم.

تجارب بین المللی بازار های سرمایه برای بازار سرمایه ایران

همواره تجارب بین المللی نقشه راه کشورها در توسعه و پیشبرد برنامه هایشان بوده است ، بازار سرمایه ایران نیز به سبب بزرگ و متنوع بود اقتصاد کشور یکی از بزرگترین بازارهای منطقه است ، توجه به تجربه های موفق کشورها میتواند زمینه ساز عدم تجربه و خطا و استمرار توسعه این بازار مهم تامین مالی در کشور باشد. همایش بازار سرمایه ایران در صدد است تا  حضور متخصصین بین المللی بازار های سرمایه از تجربیات این مدیران بین المللی در بازارهای سرمایه به نفع  بازار سرمایه ایران بهره ببرد

 

چاپ