سخنرانان افتتاحیه

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى دﮐﺘﺮ ﻧﻬﺎوﻧﺪﯾﺎن

ﻣﻌﺎون اقتصادی رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر  

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى دﮐﺘﺮ دژﭘﺴﻨﺪ

وزﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدى و داراﯾﻰ

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى دﮐﺘﺮ ﻗﺎﻟﯿﺒﺎف اﺻﻞ

رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى ﺳﻼح ورزى

نائب رئیس اول اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و رﺋﯿﺲ ﻫﻤﺎﯾﺶ

 
 

چاپ   ایمیل