هزینه ثبت نام
# تا تاریخ 99/6/21 از تاریخ 99/6/22
آنلاین 2.200.000 ریال 3.900.000 ریال
حضوری 5.900.000 ریال 7.900.000 ریال
فرم ثبت نام همایش بازار سرمایه ایران
  لطفاً نوع ثبت نام را انتخاب کنید
  فیلد اجباری
  فیلد اجباری
  فیلد اجباری
  فیلد اجباری
  فیلد اجباری
  فیلد اجباری
  فیلد اجباری
  فیلد اجباری
  فیلد اجباری
  فیلد اجباری
  فیلد اجباری
  فیلد اجباری
  اجباری
  فیلد اجباری
  فیلد اجباری
  فیلد اجباری
  فیلد اجباری
  فیلد اجباری
  فیلد اجباری
  فیش واریزی فیلد اجباری
  عکس پرسنلی لطفاً عکس پرسنلی خود را ارسال کنید (حداکثر حجم عکس 200kb)
  گزینه را انتخاب کنید